Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 Αθήνα

Σύντομη Βιογραφία - Πλήρης Βιογραφία - Συνεντεύξεις - Αὐτοβιογραφίες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣὉ Δημήτρης Κιτσίκης
Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης έγεννήθη στὴν Ἀθήνα στὶς 2 Ἰουνίου 1935. Καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας, τακτικὸ μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καναδᾶ, ἱστορικὸς καὶ ποιητής, εἶναι διανοούμενος παγκοσμίας ἐμβελείας,θεωρεῖται δέ,ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς πλέον σημαντικοὺς γεωπολιτικοὺς τοῦ Κ΄αἰῶνος, μαζὶ μὲ τοὺς Halford Mackinder καὶ Karl Haushofer.

Ἔλαβε τὸ διδακτορικὸ του ἀπὸ τὴν Σορβόννη τὸ 1962 καὶ ἔκτοτε διδάσκει πολιτικὲς ἰδεολογίες καὶ γεωπολιτική. Εἶναι εἰδικός τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, τῆς Κίνας, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἰστορίας τῶν διεθνῶν σχέσεων. Τὰ πολυάριθμα βιβλία καὶ ἄρθρα του ἔχουν δημοσιευθῆ σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Ὡς ἀναγνωρισμένος θεωρητικὸς στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἔχει ἐπηρεάσει πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες καὶ διανοουμένους στὶς δύο χῶρες. Γιὰ παράδειγμα ἦταν στενὸς φίλος καὶ σύμβουλος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ τοῦ πρώην Τούρκου Προέδρου Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Ὡστόσο ὁ Δημήτρης  Κιτσίκης εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον γνωστὸς ὡς ἀντικομφορμιστής.

Καθ’ ὅλην τὴν σταδιοδρομία του ἠργἀσθη ἀδιαλείπτως γιὰ νὰ συμφιλιώσῃ Ἕλληνες καὶ Τούρκους ὥστε νὰ τοὺς ἑνώσῃ σὲ μία συνομοσπονδία ἀναβιώνοντας ἔτσι, ύπὸ σύγχρονη μορφή, τὴν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Συνηργάσθη συνάμα μὲ τοὺς σουννῖτες ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀλεβῆδες τῆς Τουρκίας, τοὺς σιΐτες τοῦ Ἰράν, τοὺς ἑβραίους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοὺς βαϊσνάβους ἰνδουιστὲς τῆς Ἰνδίας σὲ μία προσπάθεια νὰ ἐνθαρρύνῃ τὸν διάλογο μεταξὺ διαφόρων θρησκειῶν. Ἐπίσης μέσῳ τῶν ταξιδίων του στὴν Κίνα, εἶχε στενὲς ἐπαφὲς μὲ τοὺς ἡγέτες Μάο Τσετοὺνγκ καὶ Ντὲνγκ Σιαοπίνγκ.

Ὁ καθηγητής Κιτσίκης εἶναι ὁ ἐπινοητὴς τῆς ἐννοίας τῆς «Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς» πολιτισμοῦ, ἡ ὀποία ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Ἀδριατική Θάλασσα μέχρι τὸν Ἰνδὸ ποταμό, μεταξὺ τῆς εὐροαμερικανικῆς Δύσεως καὶ τῆς ἰνδοκινεζικῆς Ἀνατολῆς.

Τὸ 2007 ἐκυκλοφόρησε βιβλίο του μὲ τίτλο, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Κίνας ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα (Ἀθήνα,Ἡρόδοτος, 345 σ.).  Τὸ μοναδικὸ αὐτὸ ἔργο ἐξετάζει τὴν πορεία αὐτῶν τῶν δύο πολιτισμῶν κατὰ τὴν διάρκεια τριῶν χιλιετιῶν καὶ ἐπικεντρώνεται σὲ δύο ἔννοιες: τὸν πλανητικὸ ἑλληνοκινεζικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν πολιτική του ἔκφραση, ἐπὶ δυόμιση χιλιάδες χρόνια, τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία ὡς ἰδανικὸ ὀργανωτικὸ πρότυπο.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2008, ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἐτίμησε τὸν Δημήτρη Κιτσίκη μὲ τὴν ἵδρυση στὸν Δῆμο Ζωγράφου, τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μὲ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ὑπ’ἀριθμ. 129 ποὺ ἐδημοσιεύθη στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνἠσεως.

Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, συνάμα Ἕλλην, Γάλλος καὶ Καναδὸς ὑπήκοος, εἶναι νυμφευμένος καὶ ἔχει 4 παιδιά. Ζῇ στὴν Βόρειο Ἀμερική καὶ στὴν Εὐρώπη, μοιράζοντας τὸν χρόνο του ἀνάμεσα στὴν Ὀττάβα, τὸ Παρίσι καὶ τὴν Ἀθήνα.


Βλέπε:
http://el.wikipedia.org/wiki/Δημήτρης_Κιτσίκης


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση