Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 Αθήνα

Τὸ Ἵδρυμα - Διοικητικό Συμβούλιο

Μετεγκατάσταση τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη ΝΠΔΔ, ποὺ ἡ ἕδρα του παραμένει στὴν πόλη Ζωγράφου Ἀττικῆς, στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, στὸ Ἡράκλειο Κρήτης, ὅπου καὶ τὸ ὑλικὸ θὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι προσβάσιμο στοὺς ἐρευνητές.

Canada moving
>Μεταφορὰ πρόσθετης Βιβλιοθήκης καὶ Ἀρχείου τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (ΓΑΚ) Ἡρακλείου-Νοέμβριος 2020

Μεταφορὰ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Ἀρχείου στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους(ΓΑΚ) Ἡρακλείου-Ἰανουάριος 2017

Ἀποδοχὴ προσφορᾶς Δήμου Ζωγράφου ἀπὸ τὰ ΓΑΚ Ἡρακλείου-12 Ἀπριλίου 2017

Arrival of IDKF Archives from Athens to the State Archives of Heraklion-6 April 2017

Arrival of IDKF Archives from Athens to the State Archives of Heraklion-6 April 2017

Προσοχή: Ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης εὑρίσκεται στὸ γραφεῖο του στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, κάθε χρόνο, ἀπὸ Ὀκτώβριο μέχρι Ἰούνιο καὶ συνεπῶς δὲν ἀπαντᾷ στὸ γραφεῖο του, στὸ Ἵδρυμα, στοῦ Ζωγράφου. Ἠμπορεῖτε νὰ ἔλθετε σὲ ἐπαφὴ μαζί του στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Οττάβας, εἴτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος, στὸ dimitri kitsikis.@uottawa.ca εἴτε ἀφήνοντας τηλεφωνικὸ μήνυμα στὸ γραφεῖο του, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, πληκτρολογῶντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ (00)1.613.562.5800 ἐσωτερικό 1310


ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη συνεστήθη ὡς Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα στὶς 5 Σεπτεμβρίου τοῦ 2008 (ΦΕΚ: τεῦχος Α’, ἀρ. φύλλου 190, 15/09/2008, προεδρικό διάταγμα ὑπ΄ἀριθμ. 129) καὶ μὲ ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐσωτερικῆς Ὑπηρεσίας (ΟΕΥ) τῆς 24ης Ἰουνίου 2010, ποὺ ἐδημοσιεύθη στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ: τεῦχος Β΄, αρ. φύλλου 1004, 30/6/2010, ἀπόφαση γενικοῦ γραμματέως περιφερείας Ἀττικῆς).

Κύριος σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ ὀργάνωση, ἡ διαφύλαξη, ἡ ἀρχειοθέτηση καὶ ἡ διαθεσιμότητα στὸ κοινό – μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν βέλτιστη ἀξιοποίησή τῆς πολιτιστικῆς καὶ ἐρευνητικῆς ἀξίας της – τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη.

Ὡς Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καὶ κοινωφελής, μὴ κερδοσκοπικός ὀργανισμός, ὁ σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι συνάμα νὰ ἀποτελέσῃ πηγή ἐμπνεύσεως γιὰ τὸν πολίτη μέσῳ τῆς προαγωγῆς τῆς ἐπιστημονικής ἐρεύνης καὶ τῆς παιδείας. Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλὶα τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη, τὸ Ἵδρυμα ἀποσκοπεῖ νὰ δώσῃ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος νέα πνοὴ στὴν ἑλληνικὴ δημιουργικότητα μὲ σταθερὸ στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ, σὲ διεθνές επίπεδο, τὸν διάλογο καὶ τὴν συνεργασία – ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικῶν τοποθετήσεων – μεταξὺ τῶν διαφόρων πολιτιστικῶν κοινοτήτων.

Ἡ Βιβλιοθήκη Δημήτρη Κιτσίκη που στεγάζεται στὸ Ἵδρυμα, διαφυλάσσει τὸ κύριο τμῆμα τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου τοῦ Καθηγητοῦ Κιτσίκη, ποῦ ἐδώρησε ὁ ίδιος τὸ 2006 στὸν Δῆμο Ζωγράφου, τῆς νομαρχίας Ἀθηνῶν.

Οἱ κύριες δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος ποὺ ὑπάγονται γενικώτερα στοὺς σκοπούς του, συνοψίζονται στοὺς τρεῖς παρακάτω τομεῖς.
 1. Πρωτεύουσα ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος εἶναι:

  • νὰ ἐπιχορηγῇ ἔργα, ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδόσεις ποὺ νὰ ἀναφέρονται στὸ ἔργο καὶ στὴν ζωὴ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

  • νὰ ἐπιχορηγῇ ἔργα, ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδόσεις ποὺ προάγουν τὴν πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ζωὴ ἀνάμεσα στοὺς νέους, τοὺς φοιτητὲς καὶ τοῦ γενικωτέρου κοινοῦ

  • νὰ ἐπιβλέπῃ καὶ νὰ συντονίζῃ τὶς δραστηριότητες τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου


 2. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Βιβλιοθήκης – ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἐρευνητικὴ καὶ ὄχι δανειστική – εἶναι:

  • νὰ συντηρῇ, νὰ ταξινομῇ καὶ νὰ καταλογογραφῇ τὸ ὑπάρχον ὑλικό

  • νὰ ἀποκτᾷ νέο ὑλικό καὶ νὰ ἐμπλουτίζῃ διαρκῶς τὶς συλλογές της

  • νὰ θέτῃ στὴν διάθεση τοῦ κοινοῦ τὰ περιεχόμενα τῆς Βιβλιοθήκης γιὰ μελέτη:
    1. στὸν χῶρο τοῦ Ἱδρύματος ἐξυπηρετῶντας τὸ κοινὸ σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένα ἀναγνωστήρια μὲ τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό

    2. μέσῳ διαδικτύου, ἐπιτρέποντας τὴν online ἀναζήτηση τῶν καταλόγων καὶ δίνοντας πρόσβαση σὲ ψηφιοποιημένες μορφὲς διαφόρων συλλογών


 3. Μακροπρόθεσμος στόχος τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ δημιουργία ἐνὸς Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Γεωπολιτικῆς πού:

  • Θὰ διοργανώνῃ καὶ θὰ φιλοξενῇ, διαλέξεις, σεμινάρια καὶ συνέδρια

  • Θὰ χρηματοδοτῇ τὴν ἔρευνα καὶ θὰ ἐκδίδῃ ἐπιστημονικά ἄρθρα

  • Θὰ ἐνισχύῃ οἰκονομικά, θὰ χορηγῇ ὑποτροφίες καὶ θὰ ἀπονέμῃ βραβεῖα σὲ φοιτητὲς καὶ ἐρευνητές


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση